Riktlinje för skydd av personuppgifter

Uppgiftsskydd hos CASAMUNDO
Våra användare är de viktigaste människorna hos CASAMUNDO. Därför är det för CASAMUNDO mycket viktigt att följa de lagstadgade bestämmelserna för uppgiftsskydd. Vi vill här informera dig om vår hantering av personuppgifter.

När det gäller särskilt konfidentiella uppgifter såsom i samband med betalningar eller dina förfrågningar garanterar vi hög säkerhet genom att använda SSL-kryptering.
Denna integritetspolicy gäller för erbjudanden från CASAMUNDO GmbH på webbsidorna www.casamundo.se, samt för alla appar som publicerats av CASAMUNDO. Ansvarig enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt den tyska lagen om behandling av personuppgifter (BDSG) är

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg

E-post: info@casamundo.se

Webbplats: www.casamundo.se

Tel. +49 (0)40-6094090-0
Fax +49 (0)40-6969198-99.CASAMUNDO behandlar personuppgifter endast inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna, i synnerhet den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska lagen om behandling av personuppgifter (BDSG).
Detta innebär att behandlingen av dina personuppgifter endast sker i två fall: Antingen finns det ett lagstadgat undantag från det allmänna förbudet mot behandling av personuppgifter, eller du har uttryckligen samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter. Naturligtvis är alla anställda på CASAMUNDO skyldiga att iaktta uppgiftsskyddet i den mån de har tillgång till personuppgifter.

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om typ, omfattning och syfte i samband med den personliga information som vi samlar in och behandlar. Med hjälp av denna integritetspolicy informerar CASAMUNDO dessutom de registrerade om deras rättigheter enligt uppgiftsskyddslagstiftningen.

CASAMUNDO har som ansvarig för behandlingen genomfört talrika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så komplett skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via våra webbplatser och appar. Oberoende av detta kan internetbaserade dataöverföringar generellt ha säkerhetsproblem, så att det inte är möjligt att garantera ett hundraprocentigt skydd.

1. Begreppsdefinitioner

För att göra vår integritetspolicy lätt att läsa och förstå använder CASAMUNDO samma begrepp som även avses av GDPR. För att säkerställa optimal läsbarhet förklaras de begrepp som används i denna integritetspolicy mer detaljerat nedan:

a)    personuppgifter

Personuppgifter är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”en registrerad”). En fysisk person är identifierad eller identifierbar om personen direkt eller indirekt kan identifieras genom tilldelning av en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b)    En registrerad

En registrerad är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av CASAMUNDO.

c)    Behandling

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

d)    Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används. Detta uppfylls om dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

e)    Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

f)    Samtycke

Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Allmänt om behandling av uppgifter

a)    Behandlingens omfattning

CASAMUNDO behandlar användarnas och kundernas personuppgifter endast i den mån det krävs för att tillhandahålla den funktionsdugliga webbplatsen och appar samt för att kunna utföra tjänsterna. Behandlingen av personuppgifter sker endast med våra användares samtycke eller om behandlingen är tillåten enligt lagstadgade bestämmelser.

b)    Rättsliga grunder för behandlingen

GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a, är den rättsliga grunden för vårt företag när det gäller behandlingar där vi inhämtar ett samtycke för vissa behandlingsändamål.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, exempelvis om behandlingen krävs för att kunna leverera varor eller tillhandahålla en tjänst är den rättsliga grunden för behandlingen GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b. Detsamma gäller för behandlingsaktiviteter som är nödvändiga för att vidta avtalsförberedande åtgärder, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

Om behandling av personuppgifter genom vårt företag är nödvändig för att fullgöra juridiska skyldigheter, exempelvis för skatteändamål, är den rättsliga grunden för behandlingen GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav c.

Slutligen kan den rättsliga grunden för behandlingsaktiviteter vara GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f. Denna rättsliga grund gäller för behandlingsaktiviteter som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunder om behandling är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, såvida inte den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter väger tyngre.

c)    Radering och lagring av uppgifter

Personrelaterade uppgifter raderas eller blockeras så snart ändamålet för lagringen bortfaller. Därutöver lagrar våra företag personuppgifter endast om och i den mån detta avses av den europeiska eller nationella lagstiftaren i förordningar, lagar eller andra föreskrifter som CASAMUNDO är föremål för. 

3. Uppgifter som du aktivt tillhandahåller oss

CASAMUNDO behandlar dina uppgifter, som du aktivt skickar till oss, om du gör en bokning, beställer vårt nyhetsbrev eller använder kontakt- och kommentarmöjligheterna.

a)    Registrering inom ramen för bokningsprocessen

Inom ramen för bokningsprocessen eller i samband med en bokningsförfrågan eller ett alternativ för bokning registrerar vi via bokningsmallen ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, IP-adress och e-postadress samt i förekommande fall de uppgifter som krävs för den överenskomna betalningsmetoden i vårt kundregister. Om du inte är införstådd med detta kommer vi att på din begäran radera alla uppgifter efter slutförd bokningsprocess, under förutsättning att ingen annan lagstiftning strider mot detta.

Vid bokning vidarebefordras dina personuppgifter till respektive researrangör, så att reseavtalet kan komma till stånd. Beroende på researrangörens säte kan dina uppgifter därvid vidarebefordras till en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (till exempel i USA).

I den mån det är nödvändigt kommer dina personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna att vidarebefordras till vår försäkringspartner Europäische Reiseversicherung AG (ERV) för avtalets fullgörande. SSL-krypteringen som härvid kommer till användning hör till de högsta säkerhetsstandarderna på Internet. Dina personuppgifter är alltså under överföringen optimalt skyddade mot åtkomst genom tredje parter.

Behandlingens syfte är fullgörandet av respektive avtal med dig enligt våra allmänna affärsvillkor (https://www.casamundo.se/info/allmaenna-affaerssvillkor). Den rättsliga grunden för behandlingen är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b (”Fullgörande av avtal”).

Vi kommer att radera dina personuppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för att nå insamlingens syfte. Detta är fallet när uppgifterna inte längre krävs för avtalets fullgörande. Det kan dock även efter det att kontraktet ingåtts vara nödvändigt att lagra personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

b)    Kontaktmöjlighet via webbplatsen

På grund av lagstadgade bestämmelser innehåller CASAMUNDO-webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt samt direkt kommunikation med oss. Detta omfattar även en allmän adress och en e-postadress. Såvida en registrerad kontaktar personuppgiftsbiträdet via e-post eller ett kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade tillhandahåller automatiskt. Sådana personuppgifter som frivilligt överförs av en registrerad lagras för att behandlas eller för att kunna kontakta den registrerade.

Det sker ingen vidarebefordran av personuppgifter till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för behandling av kommunikationen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f (”berättigat intresse”). Såvida din kommunikation har som mål att ingå ett avtal, är den rättsliga grunden för behandlingen dessutom GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b.

Vi kommer att radera dina personuppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för att nå insamlingens syfte. Detta är fallet när uppgifterna inte längre krävs för avtalets fullgörande resp. för handläggning av din förfrågan. Det kan dock även efter avtalets fullgörande vara nödvändigt att lagra personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

c)    Användning av vår live chatt

I vår live chatt har du möjlighet att kontakta en anställd på CASAMUNDO Service Center direkt i form av en chatt i realtid. Denna anställd hjälper dig då mitt ditt ärende. Du kommer att bli ombedd att ange din e-postadress innan chattkonversationen påbörjas. Din e-postadress krävs för att resp. anställd på kundtjänst på begäran ska kunna skicka dig samtalshistoriken. Förutom e-postadressen registreras din IP-adress. Under konversationen är det möjligt att du kommer att bli ombedd att ange fler personuppgifter för handläggning av ditt ärende.
De uppgifter och den historik som genereras inom ramen för vår live chatt är via en satt cookie på din dator tillgängliga för din chattpartner i händelse av förnyad kommunikation via live chatt. Förutsättningen för detta är att du inte har förhindrat resp. avvisat eller raderat motsvarande cookie via din webbläsares inställningar för cookies. Ytterligare information om möjlighet för att avvisa cookies, t.ex. genom motsvarande inställningar i din webbläsare, finns i avsnittet ”Användning av cookies”.
Vid bokning eller objektförfrågan vidarebefordras dina bokningsrelevanta uppgifter till våra partners för att fullgöra avtalet respektive lagras i vår kunddatabas.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f (”berättigat intresse”). Såvida din kommunikation har som mål att ingå ett avtal, är den rättsliga grunden för behandlingen dessutom GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b.

Vi kommer att radera dina personuppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för att nå insamlingens syfte. Detta är fallet när uppgifterna inte längre krävs för avtalets fullgörande resp. för handläggning av din förfrågan. Det kan dock även efter avtalets fullgörande vara nödvändigt att lagra personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

d)    Kommentarfunktion i bloggen på CASAMUNDO

CASAMUNDO erbjuder användarna på bloggen möjligheten att lämna enskilda kommentarer till enskilda blogginlägg.

Om du lämnar en kommentar i bloggen, kommer förutom dina kommentarer även detaljer om tidpunkten för kommentarernas inmatning samt deras valda användarnamn (pseudonym) att lagras och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats den registrerade av internetleverantören (ISP). Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om den registrerade med en kommentar skulle bryta mot tredje parts rättigheter eller lägger upp kommentarer med olagliga innehåll. Lagringen av dessa personuppgifter sker därför i personuppgiftsbiträdets eget intresse, så att han/hon i händelse av en lagöverträdelse kan skydda sig mot att åläggas ansvaret. Det sker ingen vidarebefordran av personuppgifter till tredje part, såvida en sådan vidarebefordran inte krävs enligt lag eller behövs av CASAMUNDO för rättsligt försvar.

e)    Nyhetsbrev

Du kan dessutom få ett nyhetsbrev av oss

 • om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder då de uppgifter som samlats in med hjälp av respektive inmatningsmall. I detta fall skickar vi dig först ett bekräftelsemail genom double opt-in metoden för att kontrollera om innehavaren av e-postadressen som registrerad har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet; eller
 • om du köper varor eller tjänster från oss och därvid lagrar din e-postadress här kan den här adressen användas av oss för att skicka ett nyhetsbrev om egna liknande varor eller tjänster. Du kan när som helst invända mot användningen utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt standardtaxa.

Vid registrering för nyhetsbrevet lagrar vi dessutom den IP-adress som tilldelas en registrerad av internetleverantören (ISP) vid tidpunkten för registrering av det använda datorsystem samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter krävs för att kunna spåra ett eventuellt missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle och är därför till för att rättsligt säkra den person som är ansvarig för behandlingen.

För att optimera innehållet i vårt nyhetsbrev registreras bokningar som görs via olika datorer och enheter. Om du inte vill att sådana uppgifter används för att skapa nyhetsbrev kan du säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet.

Den registrerade kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev. För ändamålet att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Alternativt kan prenumerationen på nyhetsbrevet sägas upp via e-post till info@casamundo.se.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a, (”samtycke”) eller GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, (”berättigat intresse för ärligare direktmarknadsföring”).

Nyhetsbreven från CASAMUNDO innehåller så kallade räknepixlar. En räknande pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra inspelning och analys av loggfiler. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgången eller misslyckandet av marknadsföringskampanjer online. Därvid registreras inga personuppgifter.

Sådana uppgifter som samlas in via räknande pixlar som ingår i nyhetsbreven lagras och utvärderas av personuppgiftsbiträdet för att optimera nyhetsbrevleveransen och för att ännu bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje parter. Registrerade är när som helst berättigade att återkalla den separata försäkran om samtycke när det gäller double opt-in metoden. Efter en återkallelse raderas dessa personuppgifter av personuppgiftsbiträdet. En avbeställning av nyhetsbrevet anses av CASAMUNDO alltid vara en återkallelse.

4. Uppgifter som samlas in och lagras automatiskt när webbplatsen anropas

CASAMUNDO-webbplatsen samlar vid varje anrop av webbplatsen genom en registrerad eller ett automatiserat system in en serie allmänna uppgifter och information. Dessa allmänna uppgifter och information lagras i serverns loggfiler. Härvid registreras de

 • typer av webbläsare och versioner som används,
 • det operativsystem som används av åtkomstsystemet,
 • den webbplats från vilken ett åtkomstsystem eller en registrerad hamnar på vår webbplats (så kallade referrer),
 • de undersidor som ett åtkomstsystem anropar på vår webbplats,
 • datum och tid för åtkomst på webbplatsen,
 • en internetprotokolladress (IP-adress),
 • internetleverantören för åtkomstsystemet och
 • andra liknande uppgifter och information som används som försvar vid attacker på våra informationstekniska system.

Ändamålen för deras behandling är

 • att leverera innehållet på vår webbplats korrekt,
 • att optimera innehållen på vår webbplats och reklamen för dessa,
 • för att säkerställa funktionsdugligheten på våra informationstekniska system och vår webbplatssteknik samt
 • att tillhandahålla brottsbekämpande myndigheter den information som är nödvändig för brottsbekämpning vid en cyberattack.

Å ena sidan kommer dessa uppgifter och nämnda information att utvärderas statistiskt av CASAMUNDO i syfte att höja uppgifternas skydd och säkerhet i vårt företag, för att slutligen säkerställa den bästa möjliga skyddsnivån för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Den rättsliga grunden för behandlingen är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f (”berättigat intresse för ovannämnda ändamål”).

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att nå insamlingens syfte. När det gäller registrering av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session är avslutad, dock senast efter sju dagar.

5. Användning av ”cookies”

Cookies är små filer som din webbläsare lagrar på din dators hårddisk. Dessa kan du radera när som helst eller redan i förväg blockera via inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt.
CASAMUNDO använder till exempel ibland ”cookies” i bokningssystemet samt inom ramen för analysen av webbplatsens användning med ”Google Analytics”.

Många cookies innehåller en så kallad cookie-ID. En cookie-ID är en entydig markering av cookien. Den består av en sträng som gör att webbplatser och server kan tilldelas till den konkreta webbläsaren där cookien lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja den registrerades webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras via det entydiga cookie-ID.

Genom att använda cookies kan CASAMUNDO tillhandahålla användarvänliga tjänster till förmån för webbplatsens användare. Utan att sätta en cookie vore detta inte möjligt. Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras till förmån för användaren. Som redan nämnts ger oss cookies möjligheten att känna igen användarna på vår webbplats. Ändamålet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed invända permanent mot att cookies sätts. Dessutom kan redan satta cookies raderas när som helst via en webbläsare eller annan programvara. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade i den använda webbläsaren inaktiverar att cookies sätts kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats är användbara i full omfattning.

Du kan när som helst och med framtida verkan invända mot insamling och lagring av dina data för webbanalys, genom att klicka på följande länk: Klicka här för optOut (invändning).

6. Användning av våra appar

Om du laddar och använder appar i samband med vår webbplats på en mobil enhet kan information om den använda enheten, inklusive det unika ID-numret, överföras. Våra appar och mobila webbplatser samlar in och behandlar dina personuppgifter på ett liknande sätt som vår webbplats. De flesta mobila terminaler tillåter en inaktivering av lokala tjänster. Om du har frågor angående inaktivering av lokala tjänster rekommenderar vi att du kontaktar mobilleverantören eller tillverkaren av din enhet.

7. Användning av cross-device-tracking

CASAMUNDO använder cross-device-tracking för att optimera våra tjänster och marknadsaktiviteter. Detta kan ske med eller utan användning av cookies. Läs våra bestämmelser om cookies om du vill veta mer om cookies och liknande tekniska medel. Med hjälp av cross-device-tracking kan man följa upp användarbeteende på flera enheter. Inom ramen för cross-device-tracking kan uppgifter från en viss webbläsare eller mobil enhet läggas ihop med en annan dator eller enhet, som är ansluten till datorn eller enheten från vilken uppgifterna ifråga hämtades.

8. Användning av tredje parts tjänster och insticksprogram

a)    Tradetracker

På sina webbplatser använder CASAMUNDO ett erbjudande från Tradetracker Deutschland GmbH (”Tradetracker”). Tradetracker är ett affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring. Syftet är att använda den här internetbaserade försäljningsformen för att placera reklam för CASAMUNDO på tredje parts webbplatser, som betalas genom försäljnings- eller klick-provision. För detta ändamål tillhandahåller CASAMUNDO olika reklammedel som kan användas av deltagarna i detta affiliatenätverk.

Tradetracker drivs av företaget TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Tyskland.

För detta ändamål sätter Tradetracker en cookie där affiliate partnerns ID-nummer, ett ordningsnummer för besökaren samt ett nummer för reklammedel lagras. Denna tracking cookie lagrar därvid inga personuppgifter. Syftet med lagringen av dessa uppgifter är hantering av provisionsbetalningar mellan CASAMUNDO och respektive affiliate partner. Betalningarna utförs via Tradetracker.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed invända permanent mot att cookies sätts. Dessutom kan redan satta cookies raderas när som helst via en webbläsare eller annan programvara. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade i den använda webbläsaren inaktiverar att cookies sätts kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats resp. på affiliate-systemet är användbara i full omfattning.

De gällande bestämmelserna för uppgiftsskydd från Tradetracker kan hämtas på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

b)    Google Analytics, Google Remarketing, Google AdSense & Google AdWords

På webbplatser från CASAMUNDO används Google-tjänsterna Analytics, Remarketing, Adsense och AdWords, tjänster från Google Inc. (”Google”) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Användningen omfattar driftsättet ”Universal Analytics”. Härigenom är det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID, och därmed analysera aktiviteter hos en användare över flera enheter.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att till förmån för webbplatsens operatör tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Detta syfte är samtidigt vårt berättigade intresse för databehandlingen. Den rättsliga grunden för den här användningen av Google Analytics är telelagen (TMG) 15 §, stycket 3 resp. GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Standardmässigt avslutas sessionerna efter 30 minuter utan aktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan maximalt vara två år. Närmare information om användarvillkor och uppgiftsskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://policies.google.com/?hl=de.

Om du hamnar på en webbplats från CASAMUNDO via en Google-annons sätts en så kallad conversion-cookie på din enhet. Denna conversion-cookie går ut efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Såvida cookien ännu inte har gått ut används nämnda conversion-cookie för att se om vissa undersidor har besökts på vår webbplats. Med hjälp av nämnda conversion-cookie kan både CASAMUNDO och Google förstå om en registrerad som har hamnat på vår webbplats via en AdWords-annons har genererat en försäljning, dvs. gjort ett köp eller avbrutit. Varken CASAMUNDO eller någon reklamkund hos Google-AdWords erhåller information från Google som kan identifiera den registrerade.

Därvid kommer ”cookies” till användning. Den information om webbplatsens användning som skapats på detta sätt överförs till en Google-server i USA och lagras där. Inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer IP-adressen därvid att kortas så att de tre sista siffrorna saknas, så att en entydig tilldelning till en fysisk person inte längre är möjlig. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs av din webbläsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Google beaktar därutöver bestämmelserna om uppgiftsskydd i avtalet ”EU-U.S. Privacy Shield”. Google använder denna information på uppdrag av CASAMUNDO för att utvärdera användningen av webbplatsen, att skapa rapporter om webbplatsaktivitet för CASAMUNDO och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidor och internetanvändning. Google vidarebefordrar endast denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder lagrade cookies för att publicera annonser på grundval av tidigare besök av en användare på den här webbplatsen. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra uppgifter. Du kan när som helst och med framtida verkan invända mot insamling och lagring av data. Du kan inaktivera användningen av cookies genom Google om du besöker sidan för att inaktivera Google-reklam (https://www.google.com/policies/technologies/ads/). Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera browser add-on. Opt-out cookies förhindrar den framtida registreringen av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. För att förhindra registrering genom Universal Analytics över flera enheter måste du genomföra opt-out på alla system som används. Vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna CASAMUNDO webbplats i full omfattning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som samlats in på det sätt som beskrivs ovan och för det ovannämnda ändamålet.

Dessutom använder vi Google Analytics för att analysera data från AdWords och double-click-cookien för statistiska ändamål. Om du inte vill detta kan du inaktivera det med hjälp av annonspreferenshanteraren (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de).

c)    Bing Ads & Remarketing for Search

På webbplatser från CASAMUNDO används Bing-tjänsten ”Bing Ads” & ”Bing Remarketing for Search”, tjänster från Microsoft Corporation (”Microsoft”) (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Användningen omfattar driftsättet ”Universal Event Tracking”. Härigenom är det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID, och därmed analysera aktiviteter hos en användare över flera enheter.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Microsoft att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att till förmån för webbplatsens operatör tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Detta syfte är samtidigt vårt berättigade intresse för databehandlingen. Den rättsliga grunden för den här användningen av Bing Ads är telelagen (TMG) 15 §, stycket 3 resp. GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Standardmässigt avslutas sessionerna efter 30 minuter utan aktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan maximalt vara två år. Närmare information om användarvillkor och uppgiftsskydd finns på https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/datenverkehrsqualitaet.

Om du hamnar på en webbplats från CASAMUNDO via en Bing-annons sätts en så kallad conversion-cookie på din terminal. Denna conversion-cookie går ut efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Såvida cookien ännu inte har gått ut används nämnda conversion-cookie för att se om vissa undersidor har besökts på vår webbplats. Med hjälp av nämnda conversion-cookie kan både CASAMUNDO och Microsoft förstå om en registrerad som har hamnat på vår webbplats via en Bing Ads-annons har genererat en försäljning, dvs. gjort ett köp eller avbrutit. Varken CASAMUNDO eller någon reklamkund hos Bing Ads erhåller information från Microsoft som kan identifiera den registrerade.

Därvid kommer ”cookies” till användning. Den information om webbplatsens användning som skapats på detta sätt överförs till en Microsoft-server i USA och lagras där. Den fullständiga IP-adressen kommer därvid att överföras till en server från Microsoft utanför Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. IP-adressen som inom ramen för Bing Ads överförs av din webbläsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Bing. Bing beaktar därutöver bestämmelserna om uppgiftsskydd i avtalet ”EU-U.S. Privacy Shield”. Bing använder denna information på uppdrag av CASAMUNDO för att utvärdera användningen av webbplatsen, att skapa rapporter om webbplatsaktivitet för CASAMUNDO och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidor och internetanvändning. Bing vidarebefordrar endast denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Bing. Tredjepartsleverantörer, inklusive Bing, använder lagrade cookies för att publicera annonser på grundval av tidigare besök av en användare på den här webbplatsen. Bing kommer aldrig att associera din IP-adress med andra uppgifter. Du kan när som helst och med framtida verkan invända mot insamling och lagring av data.

d)    Google Maps insticksprogram

Vi använder ett insticksprogram från internettjänsten Google Maps på vår webbplats. Google Maps drivs av Google Inc., med säte i USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Genom att använda Google Maps på vår webbplats kommer information om användningen av denna webbplats och din IP-adress att överföras till och lagras på en Google-server i USA. Vi har ingen kännedom om det exakta innehållet i de överförda uppgifterna eller om deras användning av Google. Företaget förnekar i detta sammanhang sammankoppling av data med information från andra Google-tjänster och registrering av personuppgifter. Google kan dock överföra denna information till tredje part. Om du inaktiverar Javascript i din webbläsare, förhindrar du att Google Maps utförs. Du kan i detta fall dock inte se några kartor på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till den beskrivna registreringen och behandlingen av informationen genom Google Inc. Närmare information om bestämmelserna om uppgiftsskydd och användarvillkoren för Google Maps finns här: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

e)    Google Fonts

CASAMUNDO använder typsnitt från Google (”Google Fonts”) på sin webbplats. Företaget som driver Google Fonts är Google Inc. („Google“)
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.)

För att göra detta laddar din webbläsare det önskade typsnittet i webbläsarens cache när du anropar CASAMUNDO. Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa en visuellt förbättrad framställning av våra texter. Om din webbläsare inte stöder den här funktionen använder din dator ett standardtypsnitt för visning. Integreringen av dessa typsnitt sker genom ett serveranrop, vanligtvis en server från Google i USA. På detta sätt kommuniceras till servern vilka CASAMUNDO webbplatser du har besökt.

När sidan anropas skickas inga cookies av webbplatsens besökare till Google Fonts API. Uppgifter som överförs i samband med anropet av webbsidan, skickas till resursspecifika domäner såsom fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. De kommer inte att anknytas till uppgifter som eventuellt samtidigt samlas in eller används av autentiserade Google-tjänster, såsom exempelvis Gmail. Du kan ställa in din webbläsare på ett sätt så att inga typsnitt från Googles servrar laddas.

CASAMUNDO använder Google Fonts för en tilltalande framställning av online-erbjudandet. Den rättsliga grunden för behandlingen är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f (”berättigat intresse för ovannämnda ändamål”).

Närmare information om användarvillkor och uppgiftsskydd finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy och  https://adssettings.google.com/authenticated.

9. SSL-kryptering

Vi säkrar dina uppgifter vid betalningar precis som alla andra personuppgifter. Därför använder vår webbplats av säkerhetsskäl och för att skydda dina konfidentiella och personliga innehåll SSL-kryptering för betalningar och alla andra dataöverföringar. Du kan själv kontrollera huruvida SSL-krypteringen är aktiverad eller inte. Du känner igen användningen av kryptering på webbläsarens adressfält. Endast när webbläsarens adressfält visar ”https://”, är dataöverföringen krypterad. Webbläsaren visar ”https://” när SSL-kryptering används. Betalningen utförs nu krypterad. Genom aktivering av SSL-kryptering är det omöjligt för tredje part att läsa din konfidentiella information. Överför därför endast dina data om SSL-kryptering är aktiverad. Vänd dig gärna till oss om du är osäker.

10. Den registrerades rättigheter

GDPR tillhandahåller registrerade under vissa förutsättningar olika rättigheter. Såvida du vill göra dessa gällande eller vill ha mer information, vänd dig gärna till oss eller vårt uppgiftsskyddsombud (för kontaktuppgifter se nedan under punkt 11.).

a)    Rätt till information

Varje registrerad kan enligt GDPR begära information om huruvida personuppgifter som rör honom/henne behandlas. Såvida personrelaterade uppgifter om den registrerade behandlas har denna rätt till information om följande uppgifter:

 • syftet med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagarna eller kategorierna av mottagare som har tagit eller ska ta del av personuppgifterna, i synnerhet när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
 • om möjligt, den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av respektive personuppgifter eller begränsning av behandlingen som rör den registrerade eller rätten att invända mot denna behandling,
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt GDPR, artikel 22, stycket 1 och stycket 4, varvid det — åtminstone i dessa fall — ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de eftersträvade följderna av sådan behandling för den registrerade

Dessutom har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade dessutom rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

b)    Rätt till rättelse

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att av den personuppgiftsansvarige i förekommande fall få felaktiga eller ofullständiga behandlade personuppgifter, som rör honom eller henne, rättade och/eller kompletterade. Ansvarig måste utföra rättelse omedelbart.

c)    Rätt till radering

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande skäl gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a eller GDPR, artikel 9, stycket 2, bokstav a, och det saknas en annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR, artikel 21, stycket 1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR, artikel 21, stycket 2.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i GDPR, artikel 8, stycket 1.

d)    Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att begära begränsning av behandlingen genom den personuppgiftsansvarige om en av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, och det under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade invänder mot att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras de personrelaterade uppgifternas användning.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre de personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att göra anspråk gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med GDPR, artikel 21, stycket 1 och det har ännu inte fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerade berättigade skäl.

e)    Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att erhålla de personuppgifter som rör honom/henne och som han/hon har tillhandahållit en personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Personen har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, såvida behandlingen grundar sig på samtycke enligt GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a, eller GDPR, artikel 9, stycket 2, bokstav a, eller på ett avtal enligt GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b, och behandlingen sker automatiserat, såvida behandlingen inte krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Dessutom har den registrerade vid utövande av sin rätt till dataportabilitet enligt GDPR, artikel 20, stycket 1, rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, i den mån detta är tekniskt möjligt och såvida detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.

f)    Rätt att göra invändningar

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att av skäl som hänför sig till hans/hennes specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom/henne, som sker med GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav e eller f, som rättslig grund. Detta gäller även för profiling som utförs med dessa bestämmelser som rättslig grund.

Om CASAMUNDO behandlar personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter med denna typ av marknadsföring som syfte. Detta gäller även för profiling i den mån den är kopplad till denna typ av direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot att CASAMUNDO behandlar uppgifterna för direkt marknadsföring, kommer CASAMUNDO inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade av skäl som hänför sig till hans/hennes specifika situation rätt att invända mot att CASAMUNDO behandlar personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med GDPR, artikel 89, stycket 1. Undantagen är behandling som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

g)    Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling — inbegripet profilering — vilket har rättsliga följder för honom/henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom/henne, såvida beslutet:

 • inte är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter samt berättigade intressen, eller
 • sker med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller
 • sker med den registrerades uttryckliga samtycke,

vidtar CASAMUNDO lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter samt dennes berättigade intressen. Detta ska åtminstone omfatta rätten att få en person hos den ansvarige att ingripa, att kunna redovisa den egna åsikten och kunna bestrida beslutet.

h)    Rätt att återkalla ett samtycke enligt uppgiftsskyddslagstiftningen

Varje registrerad har enligt GDPR rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter.

i)    Klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Du har dessutom enligt GDPR rätt att inkomma med klagomål till en behörig myndighet om insamling och användning av dina personuppgifter. Vår behöriga tillsynsmyndighet är:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Tyskland.

Du kan dock också vända dig till din behöriga lokala tillsynsmyndighet på din bostadsort.

11. Uppgiftsskyddsombud

Har du frågor om uppgiftsskydd?  Vänd dig då när som helst till vårt företags uppgiftsskyddsombud, Alexander Engel (CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg, Tyskland) och skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@casamundo.de.

↑ upp 
Min Casamundo

Här hittar du din minneslista,
senast visade semesterbostäder och mycket mer!

Denna webbplats använder cookies
Denna webbplats använder cookies. Cookies är nödvändiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service och för att kunna analysera användningen av vår webbplats samt för personaliserad reklam. Vi ber dig därför att godkänna användningen av cookies. Detaljerad information om användningen av cookies hittar du i vår integritetspolicy, eller klicka på Nej om du motsätter dig användningen. Visa inte det här meddelandet igen.
Ok, jag samtycker.