Allmänna affärssvillkor

Allmänna affärssvillkor för förmedlingen av resetjänster

Dessa affärsvillkor gäller förmedling av avtal för semesterlogi mellan uthyrare/anordnare (nedan kallade "tjänsteleverantör") och kund. Den förmedlande parten är CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, D-20354 Hamburg. Som komplettering tillämpas tjänsteleverantörens respektive avtalsvillkor.

1. Slutande av avtal


1.1 Genom en bokningsförfrågan via telefon, elektroniska media eller skriftligen ger du CASAMUNDO ett bindande erbjudande att teckna ett reseförmedlingsuppdrag. Om erbjudandet lämnas via Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande baserat på ett avtal om tillhandahållande av tjänst till CASAMUNDO. CASAMUNDO förbehåller sig rätten att anta erbjudanden. Ett avtal kommer till stånd först då CASAMUNDO eller tjänsteleverantören bekräftar bokningen för kunden skriftligen, via telefon eller via e-post. Om kunden väljer att avboka vid ett senare tillfälle kan detta medföra avbokningsavgifter.

1.2 Kunden förpliktigar sig att omedelbart kontrollera att den mottagna bokningsbekräftelsen är korrekt, samt att informera anordnaren och CASAMUNDO om eventuella felaktigheter. Vid felaktigheter ska dessa meddelas omedelbart

2. Ansvar

2.1 CASAMUNDO ansvarar för korrekt förmedling inom ramen för aktsamhetsprincipen gentemot kunden. CASAMUNDO ansvarar utifrån detta avtal endast vid brister gällande utlovade tjänster, vid nonchalering av de plikter som utförandet av den huvudsakliga tjänsten medför, samt i övriga fall vid överträdelse av avtalsmässiga skyldigheter, då sådana överträdelser skett med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet. CASAMUNDOS ansvar vid lättare fall av oaktsamhet är begränsat till värdet på den bokade resan, dock minst till förutsägbara och typiska skador. CASAMUNDOS lagstadgade ansvar, utan egen skuld, berörs ej av detta.

2.2 CASAMUNDO ansvarar inte för lättare pliktförsummelser, såvida dessa inte avser skyldigheter som är väsentliga för avtalet, livshotande skador, kroppsskador, hälsa eller garantier. Detsamma gäller för pliktförsummelser som våra uppdragstagare gör sig skyldiga till.

3. Betalning/resehandlingar

3.1 Hyran betalas, beroende på uthyraren/anordnaren, via faktura, överföring, debitering eller kreditkort. Observera att eventuella bankavgifter (inrikes eller utrikes) som uppkommer vid överföring av hyran inte betalas av uthyraren/anordnaren. Möjliga betalningssätt för det önskade objektet står att finna under punkten "Betalningssätt" på sidan "Bokning".

3.2 Ditt konto eller ditt kreditkort debiteras i och med att anordnaren accepterat din bokning.

4. Information om pass-, visum-, valuta- och hälsobestämmelser


Varje kund är själv ansvarig för att gällande inhemska och utländska in- och utresebestämmelser, samt pass- och visumbestämmelser följs

5. Avbokning/ombokning

Kunden kan när som helst före resan avboka förmedlingsavtalet och den bokade resan. Avgörande är den tidpunkt då avbokningen mottas. Det rekommenderas att kunden gör avbokningen skriftligen/via e-post. Beroende på tidpunkten för avbokningen och anordnarens avtalsvillkor kan det i detta fall uppkomma avbokningsavgifter.

6. Försäkring

Vi rekommenderar att man åtminstone tecknar ett avbeställningsskydd. En resesjukförsäkring är lämplig även inom Europa, eftersom även mindre olyckor kan resultera i avsevärda kostnader som inte alltid omfattas av den normala sjukförsäkringen

7. Skydd av personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Inhämtning, bearbetning och användning av de personuppgifter som vi erhållit sker i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Detaljerna framgår i vår förklaring om skydd av personuppgifter.

8. Avslutande bestämmelser

8.1 Om någon av ovanstående bestämmelser skulle vara ogiltiga fortsätter de övriga bestämmelserna att gälla. Avtalets giltighet i sin helhet berörs ej. Om det förmedlade reseavtalet är ogiltigt berörs inte förmedlingsavtalet.

8.2 Vid ett brott mot dessa användningsvillkor eller en motiverad misstanke om förseelse har CASAMUNDO när som helst rätt att hindra kunden från att använda denna webbsida och/eller tjänst så snart de redan utförda bokningarna har avslutats.

8.3 För dessa affärsvillkor gäller tysk lagstiftning.

↑ upp 
Min Casamundo

Här hittar du din minneslista,
senast visade semesterbostäder och mycket mer!

Denna webbplats använder cookies
Denna webbplats använder cookies. Cookies är nödvändiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service och för att kunna analysera användningen av vår webbplats samt för personaliserad reklam. Vi ber dig därför att godkänna användningen av cookies. Detaljerad information om användningen av cookies hittar du i vår integritetspolicy, eller klicka på Nej om du motsätter dig användningen. Visa inte det här meddelandet igen.
Ok, jag samtycker.